Groenr

De onderneming

Groenr, gevestigd aan de Zuid Willemsvaart 245, 5211 SH Den Bosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Groenr, gevestigd aan Zuid Willemsvaart 245, 5211 SH Den Bosch, telefoonnummer 06 11 28 86 53.

 

Verwerking persoonsgegevens

Groenr verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt via de webshop. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Adres, postcode, woonplaats
• Leverades (indien ander adres dan factuuradres)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Website
• Naam onderneming
• KvK nummer
• BTW nummer onderneming
• IBAN nummer

Doel van persoonsgegevens

• Behandelen van uw ontwerp of project, zoals contractueel in een opdrachtbevestiging is vastgelegd
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Afhandelen van uw bestelling in de webshop
• Afhandelen van uw betaling(en)

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Groenr gebruikt geen geautomatiseerde verwerkingen om besluiten te nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Groenr) tussen zit.

 

Juistheid van gegevens

Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst of dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens dan wel die van andere betrokkene(n) wijzigen, verzoeken wij u ons
daarover te informeren.

 

Periode opslag persoonsgegevens

Groenr bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw webshop-account met gegevens blijven 1 jaar bewaard na uw laatste online aankoop.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Groenr deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Cookies

Groenr gebruikt geen technische, of andere functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Groenr en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar office@groenr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar met een zwarte stift. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Groenr wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijze van beveiliging persoonsgegevens

Groenr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en slaat deze enkel op binnen het systeem van Exact Online, Mollie en Mailchimp, welke zijn te betreden een via twee-staps-verificatie door bevoegde en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via office@groenr.nl